Ullevål
PersonlighetsProsjekt

Informasjon til pasienter

Forskningsprosjekt om behandling av pasienter med personlighetsmessige problemer ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus

Ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus foregår det nå et forskningsprosjekt om behandling av personer med personlighetsmessige problemer.

Inntaket av nye pasienter til prosjektet er nå avsluttet.
Personer som ønsker dagbehandling ved adv. for personlighetspsykiatri kan nå søke seg til avdelingen på vanlig måte. Informasjon og søknadsskjema finnes på avdelingens nettside:
www.med.uio.no/us/dn/us/home.htm

Selv om inntaket av nye pasienter er nå avsluttet gjengis her en kort orientering om prosjektet og den tidligere informasjonen til pasientene:

Kort orientering

Erfaringsmessig vil mange med personlighetsmessige problemer ha nytte av behandling som strekker seg over lengre tid. Vi vet i dag for lite om hva slags langtidsbehandling som er nyttig, og hvor omfattende slik behandling bør være. Vårt forskningsprosjekt har som formål:

1. Å undersøke og sammenlikne effekten av to forskjellige former for behandling:
a) kombinasjonsbehandling og b) individualterapi.
2. Å få mer kunnskap om forskjellige psykologiske faktorer ved personlighetsmessige problemer.
3. Å få mer kunnskap om diagnostikk og metoder for å vurdere personlighetsmessige problemer.
4. Å få mer kunnskap om selve behandlingsprosessen.
5. Å undersøke mulige sammenhenger mellom biologiske faktorer og psykiske lidelser.

Kombinasjonsbehandlingen består av:

1) Innledningsvis 18 ukers behandling i dagavdelingen ved Avd. for personlighetspsykiatri.

2) Deretter kombinert poliklinisk gruppe- og individualterapi. Gruppeterapien foregår ved Avdeling for personlighetspsykiatri 1,5 time pr uke i inntil 4 år. Individualterapien foregår regelmessig i inntil 2,5 år, hos privatpraktiserende psykiater eller psykolog, eller terapeut ved Avd. for personlighetspsykiatri på Ullevål eller distriktspsykiatrisk poliklinikk.

3) Konsultasjon hos psykiater i forbindelse med oppfølgingsundersøkelser, for vurdering av den medikamentelle behandlingen for de som bruker medisiner mot psykiske plager.

Individualterapien består av:

1) Individualterapi hos privatpraktiserende psykiater eller psykolog.

2) Konsultasjon hos psykiater i forbindelse med oppfølgingsundersøkelser, for vurdering av den medikamentelle behandlingen for de som bruker medisiner mot psykiske plager.

Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

Hvis du tilhører målgruppen for dette behandlingsprosjektet vil du bli fordelt til den ene av to behandlingsformer. Som det fremgår ovenfor er det bare den ene behandlingsformen som omfatter dagavdelingsbehandling her, og avdelingen har for tiden ikke kapasitet til å behandle pasienter som ikke er med i undersøkelsen. Fordeling til den ene av de to behandlings-formene vil skje etter loddtrekning, slik at det er helt tilfeldig i hvilken behandlingsgruppe du kommer.

Dersom du blir fordelt til kombinasjonsbehandling vil du begynne dagavdelingsbehandling i løpet av noen få uker. Når dagavdelingsbehandlingen er avsluttet vil du gå over i poliklinisk gruppeterapi og samtidig begynne hos en individualterapeut som er knyttet til prosjektet. Gruppeterapeutene og individualterapeuten vil samarbeide om din behandling. Det forventes at du ikke går i annen form for psykologisk orientert behandling i tillegg. Hvis du bruker medisiner mot psykiske plager, vil du i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsene få tilbud om vurdering av dine medisiner hos psykiater ved Avd. for personlighetspsykiatri.

Dersom du blir fordelt til individualterapi vil du få tildelt en privatpraktiserende psykiater eller psykolog, eller en terapeut på et av byens DPS, og vil kunne starte behandlingen i løpet av kort tid. Det videre opplegget for behandlingen avtales mellom deg og terapeuten. Hvis du bruker medisiner mot psykiske plager, vil du i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsene få tilbud om vurdering av dine medisiner hos psykiater ved Avd. for personlighetspsykiatri.

Generelt

Før du starter behandlingen vil du få en grundig vurdering ved avdelingens poliklinikk, som vil ta ca 5-8 timer. Det vil blant annet dreie seg om kartlegging av dine plager, personlighetstrekk, forhold til andre mennesker, forhold til egne følelser, oppvekstforhold og arbeidsfunksjon.

Du blir bedt om å fylle ut mange skjema og vil bli intervjuet flere ganger, - før behandlingen starter, underveis i behandlingen og tre og seks år etter oppstart. Det vil også bli tatt blodprøve av deg ved tre anledninger, - før behandlingen starter, og etter tre og seks år. Blodprøvene blir lagret i biobank på Ullevål universitetsykehus for undersøkelse av mulige sammenhenger mellom biologiske faktorer og psykiske lidelser. Du har rett til å trekke tilbake samtykke til bruk av innsamlet biologisk materiale, og kan også kreve at det biologiske materiale og analyseresultater kan slettes dersom du trekker deg fra studien. Analyseresultater som allerede er benyttet i statistiske beregninger kan ikke kreves slettet.

Det vil bli opprettet en database der demografiske data, diagnoser, opplysninger om symptomer, personlighetsfungering, sosiale forhold, blodprøveresultater og behandling blir lagret elektronisk. Du har innsynsrett til de opplysningene som gjelder deg.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet innebærer datasamarbeid med en rekke eksterne samarbeidspartnere (se liste nederst på siden) som vil kunne få tilsendt avidentifiserte datafiler, dvs at de ikke inneholder opplysninger som kan identifisere deg som person. Alle forskningsopplysninger om deg vil bli behandlet strengt konfidensielt i henhold til retningslinjer fastsatt av Datatilsynet. Opplysningene vil bli anonymisert etter undersøkelsens slutt i 2014, dvs. at de da ikke lenger kan tilbakeføres til deg som person.

Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter i en form som ikke gjør det mulig å identifisere deg som person.

Deltakelse i prosjektet er frivillig. Du vil når som helst kunne trekke deg fra undersøkelsen uten at det får konsekvenser for det behandlingsopplegget du da befinner deg i, men deltakelse i poliklinisk gruppeterapi forutsetter at du aksepterer videoopptak av gruppemøtene. Du har rett til å få alle opplysninger om deg strøket fra undersøkelsen dersom du skulle ønske det.

Med vennlig hilsen,

Sigmund KarterudTorill IrionTheresa Wilberg
avdelingsoverlege, prof.dr.med.avdelingssjefprosjektleder


Eksterne samarbeidspartnere i prosjektet:

1) Patricia M. Crittenden, Ph.D, Family Relations Institute, 9481 SW 147 ST. Miami, U.S.A.

2) Roel Verheul, Ph.D. Professor of Clinical Psychology, University of Amsterdam Dpt. Clinical Psychology. Research Manager Center of Psychotherapy De Viersprong, Post Box 74660 Halsteren, Netherlands.

3) Nuno Torres, PhD researcher, Centre for Psychoanalytic studies, Wivenhoe Park Cochester CO4 3SQ, United Kingdom.

4) Bob Hinshelwood, professor of psychoanalysis, Centre for Psychoanalytic studies, Wivenhoe ParkCochester CO4 3SQ.

5) Jon Monsen, dr. psychol, 1. amanuensis, Psykologisk institutt, UiO Postboks 1094, Blindern N-0317 Oslo.

6) Lars Mehlum, dr. med, professor, Leder for Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, Instituttgruppe for psykiatri, Seksjon for selvmorsforskning og -forebygging, Sognsvannsveien 21, 0320 Oslo.

7) Per Johan Isdahl, avdelingssjef Regionalavd. for spiseforstyrrelse, Helse Øst, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo.

8) Finn Skårderud, psykiater, Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri, Helseregion øst og sør, Postboks 23, Tåsenb N-0801 Oslo.