Behandlingsprogrammet ved DagavdelingenDette er en avdeling hvor det skjer mye og hvor du selv må være aktiv for å få utbytte av opplegget. Behandlingsopplegget består av et 18 ukers gruppeterapeutisk behandlingsprogram hvor alle deltar i alle gruppene bortsett fra angstgruppen (se beskrivelse nedenfor). Dagavdelingsbehandlingen blir etterfulgt av kombinert poliklinisk ukentlig gruppepsykoterapi og individuell psykoterapi. Dagavdelingen er stengt ca. en og en halv uke i julen, i påskeuken og 6 uker i løpet av sommeren (fra uken etter St.Hans til begynnelsen av august). Ferieukene regnes ikke med i de 18 ukene.

Mens du er til utredning i Personlighetspoliklinikken før du begynner i Dagavdelingen får du spørreskjemaer som du skal fylle ut. Noen av de samme skjemaene skal du fylle ut når du slutter i Dagavdelingen etter 18 uker. Resten av skjemaene som du fyller ut fordi du er med i forskningsprosjektet (se UPP) kommer etter 8, 18, 36 og 72 måneder. Hensikten med disse skjemaene er følgende:

·         De vil gi beskrivelser av deg selv og dine forhold til viktige andre, dine psykiske symptomer og de sosiale forholdene du lever i. Resultatene av disse skjemaene vil bli gjennomgått sammen med deg og vil kunne gi deg verdifull informasjon som du kan bruke i behandlingen.

·         De vil gi terapeutene på Dagavdelingen viktig informasjon om deg slik at behandlingen kan bli mest mulig tilpasset dine behov.

·         De vil gi informasjon om hvordan og hvor mye behandlingen virker (evaluering av behandlingsprogrammet). Dette materiale vil være verdifullt også i en større forskningssammenheng for å finne mer ut om psykiske lidelser. Disse dataene vil være anonyme slik at det ikke er mulig å knytte informasjon til en bestemt pasient. Resultatene på spørreskjemaene vil følge din medisinske journal.


Før man begynner i Dagavdelingen skrives det en behandlingavtale. Denne sikrer at du blir informert om en del viktige aspekter ved bahandlingen.

Behandlingsprogrammet består av følgende elementer:

Smågruppen

 

Leveregelgruppen

Billedterapigruppen

 

"Storgruppen"

Problemløsningsgruppen

 

Styringsgruppen

Angstgruppen

 

 

Den relativt korte behandlingsperioden (18 uker) gjør at dette er en meget intensiv form for terapi. Programmet er derfor nøye tilrettelagt, og hver av de 18 ukene følger en fast timeplan.

For at en terapigruppe skal bli mest mulig effektiv er det gunstig at det utvikles en viss grad av samhold i gruppen. Dette vil medvirke til at medlemmene føler seg trygge nok til å være åpne, tørre å uttrykke følelser, tørre å ha forskjellige opplevelser, - i det hele tatt uttrykke det mangfold som menneskene tross alt representerer. For å bidra til denne kvaliteten er det derfor formulert noen grupperegler.

Det er viktig at behandlingen i de forskjellige gruppene henger sammen og derfor er det som hovedregel to terapeuter til stede i hver gruppe, i tillegg til at terapeuter i avdelingen kan være observatører (tilskuere). Dagavdelingen ønsker også å være åpen for at terapeuter utenfor avdelingen kan få lov til å lære om det som foregår der, i tillegg til at avdelingen stort sett hele tiden vil ha studenter av forskjellige slag. Dette betyr at det ganske ofte vil være besøkende til avdelingen. Erfaringsmessig oppleves dette som en positiv utfordring for deltagerne, ved at de får anledning til å trene seg til stadig å møte nye mennesker, på eventuelt nye måter.

Du vil ikke få individualterapi på Dagavdelingen, men en av terapeutene vil være din kontaktperson som vil holde kontakt med f.eks. familien din og behandlere utenfor avdelingen. Du vil ikke få faste avtaler med kontaktpersonen din, men han/hun vil være behjelpelig i forhold til spørsmål som vil dukke opp underveis. Spørsmål omkring tilbakeføring til arbeid, kvalifisering til arbeid, skolegang, bolig, økonomi o.l. tas opp i problemløsningsgruppen (se ovenfor). Dagavdelingens sosionom vil gi veiledning i forhold til praktiske sider ved dette.

 

Medikamentell behandling:

Du forutsettes å være aktiv i forhold til egen medikamentell (psykofarmakologisk) behandling for dine psykiske problemer og alle spørsmål som reises i forbindelse med denne. Du oppfordres til å diskutere erfaringer med andre pasienter vedrørende medikamentell behandling. Vi vil anbefale å bruke medikamenter der hvor du vil kunne dra nytte av disse. Dette vil spesielt gjelde depressive plager, problemer med å være for impulsiv, ved panikkangst, sterk og ødeleggende mistenksomhet og uvirkelighetsopplevelser.

I løpet av de første ukene i avdelingen vil det bli tatt stilling til om psykofarmaka kan være et godt tillegg i behandlingen på dagavdelingen. Bruker du allerede medisiner og har hatt nytte av dem, vil det gjerne være rimelig at du fortsetter med dem. Hvis du har erfart liten eller ingen effekt, kan det være aktuelt å skifte til annet preparat eller slutte. For noen kan det være aktuelt å starte opp med medikamentell behandling på Dagavdelingen. Dette vil være et samarbeid mellom deg, legen i Dagavdelingen og administrativ terapeut. Du vil få resepter av legen i Dagavdelingen.

 

Medisinsk sjekk:

Du vil ikke få vanlig medisinsk sjekk på Dagavdelingen, og hvis du har fysiske problemer, bes du fortsatt holde kontakt med din fastlege eller du blir bedt om å skaffe deg en lege. Du vil eventuelt få tatt enkelte blodprøver som kan være av betydning for dine psykiske problemer, for øvrig vil dagavdelingen samarbeide med din lege når det gjelder spesialisthenvisninger o.l.

 

Individualterapi:

Du vil ikke få individualterapi på Dagavdelingen, men en av terapeutene vil være din kontaktperson. Kontaktpersonen vil skrive din journal, trygdeerklæringer, samarbeide med eksterne kontakter (fastlege, sosialkontor etc.), informere deg om våre vurderinger av din problematikk, samarbeide med deg om formulering av psykologiske problemstillinger knyttet til denne. Denne terapeuten vil eventuelt delta i familie eller parsamtaler når dette er aktuelt. Kontaktpersonen vil generelt ha som oppgave å følge deg gjennom behandlingsprosessen. Du vil ikke få faste avtaler med kontaktpersonen din, men han/hun vil være behjelpelig i forhold til spørsmål som vil dukke opp underveis. Bruk problemløsningsgruppen mest mulig aktivt når det gjelder spørsmål omkring tilbakeføring til arbeid, kvalifisering til arbeid, skolegang, bolig og økonomi. Dagavdelingens sosionom vil i tillegg kunne gi deg veiledning i forhold til praktiske sider ved denne oppgaven.

 

Besøk til dagavdelingen:

Dagavdelingen ønsker å være åpen for at terapeuter fra andre steder og andre interesserte fagfolk kan få lov til å lære om det som foregår der i tillegg til at avdelingen stort sett hele tiden vil ha studenter av forskjellige slag. Dette vil bety at det ganske ofte vil være besøkende til avdelingen. Dette kan være en positiv utfordring for deg. Du får anledning til å trene deg til stadig å møte nye mennesker fra forskjellige steder og kulturer, på eventuelt nye måter.

 


 

Sist oppdatert 25. mai 2004